در طلب خورشیـــــــــــــــــد درخشان ...

048.gif

در طلب خورشید :

       عمر ما شیفه حالان چه عجب می گذرد؟

       رسته ازدور جمادی زرجب می گذرد

     

       خوش بود منتظران را طلب طلعت دوست

       عمر آن است که در شور طلب می گذرد

       گرنه اندر طلب چهره آن خورشیدی

       عمربی بار،تورا ،از چه سبب می گذرد

       خون خورشید دلان در رگ خونبار زمان

       تا بگیرد زتن چرخ سلب می گذرد

      در شبستان به سر آورده وخورشید طلب

      (را خورشیدی ما دردل شب می گذرد)

      از خراسان برسند آن همه رایات سیاه

      گر چه این کبکبه از شام وحلب می گذرد

   

      عیسی آنگه به نماز آید وموسی به طواف

      این چنین کار،در آنجا ،به ادب می گذرد

      اسم اعظم که همه سر خدایی است عجب

      که گه وگاه ،زنام تو،به لب می گذرد

      ای خوش آن حسن جهانگیر که یک جلوه او

      از سرای عجم وملک عرب می گذرد

 

      شام هجران که به دل کوه غم آرد فرود

      باز با یاد وصالی به طرب می گذرد

بارخـــــــــدایا::

   توفیق همه را ،برای ایجاد یک زنـــدگی

سعادتمند اخلاقی ،ویک محیط نورانی انسـانی در

خواست می کنم.

وهم از تو می خواهم که خروج قائم آل محمد(ص)

را نزدیک گردانی ،واو را از نهان جهـــان در

آوری ،ودوران غیبت او را به پایان بـری، تا

بر کهن ترین معبد جهان تکیه زند ،وبــــانگ

دلربای خویش را ،به گوش توده های ستمــدیده

وسرگردان بشری برساند،وبه رسم ستم وستمـگری

پایان دهد ،وبنای عـــــــدل وداد ،ودانایی

وشایستگی را پی نهـــــد ... !!!

           

   ******(((آمین یارب العالمین)))******

 ((((((((((((((((())))))))))))))))))))))  

   در پناه حق........فرهنگیان پهنایی

         048.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید