طلب خورشيــــــــــــــــــد

آهنگ خاوران می کنیم ٫وبه سوی چشمه خورشید

می شتابیم ...

به خاورستان تابناک فروغ ازلی هدایت چشم -

می دوزیم ٫وبه آهنگ فرارسیدن طلایع روزهای

نورانی ٫خویشتن سرشار می سازیم...

دل از پرتو تولای آن مهر درخشان می افروزیم

٫ودست طلب به سوی آفاق هستیها دراز می کنیم

٫وآن جان جانها را می طلبیم...

از مَفاره های تاریک می هراسیم٫واز وادیهای

ظلمت می گریزیم٫ودل به طلب نور می سپاریم..

درخششهای فجر امید را مشعل راه می کنیم ٫

وبه آفاق نور بار مطلع انوار خیره می شویم.

...وبدینگونه می رویم تا گامی درراه خورشید

شناسانِ خورشید طلب بنهیم٫وتا خاک را خورشید

طلبان خورشیدسناس را توتیای چشم کنیم...!

ای فروغ هدایت٫بتاب !

    وای خورشیدجهانها٫برآی!

         ای روشنگر هستی٫بیفروز!

              وای رازبزرگ تجلی٫چهره بنمای!

         ای کعبه مقصود٫نمایان شو!

    وای قبله موعود٫عیان گرد!

ای مشعل علم٫روشنی بخش !

    وای مربی عقل٫آگاهی ده !

         ای حامل قـــــرآن ٫بیا !

              وای صاحب شمشیـــــــر ٫بخیز!

         ای امید رهــــــایی ٫بشتاب!

    وای پناه همگان ٫ فرا رس!

ای ذخیره الهی ٫به در آی!

    وای عصمت نامتناهی٫بخروش!

         ای شفای دردها٫بهبودی ببخش!

              وای نجات جانها٫حیات آفرین!

         ای سر عظیــــــم ٫بخوان!

    وای اسم اعــــــظم٫ بدم!

ای کشتی نجات٫به سوی ماآی!

    وای ساحل رستگاری٫پیداشو!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بیا ومشتاقان مهجور را دریاب٫وشیفتگان -

بیتاب را آرامش بخش !

ما کوله بار دل تاریک بردوش نهاده ٫در -

این هامون بیکران راه می سپاریم٫وتورا

ونشان سرمنزل تورا می جوییم...

     ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

     هم مگر پیش  نهد لطف شما گامی چند

ای خورشید تابیدن دریغ مورز!!!

ای کانون نوراز پرتوافشانی ٫

سر مپیچ !!!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

          ***در پناه ایزد منان***

              (فرهنگیان پهنایی)              

 

/ 0 نظر / 15 بازدید