کلا م بزرگان

                           ((بنام خدایی که به انسان خواندن آموخت))

                           کلامی چند از بزرگان                                  

                                  ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

حضرت علی (ع) امام اول شیعیان :

            خردمند بکار خویش تکیه می کند و نادان به آرزوی خویش .

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آرزو :

امید وآرزو برای آدم فعال  مایه دلخوشی ومحرک زندگی است وبرای آدم تنبل  مایه رنج

و ناکامی .                                                                         محمد   حجازی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر از انسان آرزو وخواب گرفته  شود بدبخت ترین موجود روی زمین می شود .

                                                                                    امانوئل کانت  - المانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر می خواهی خوشبخت باشی  جز آنکه برایت مهیا است آرزو مکن .

                                                                                  لا رو شفو کو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر چه آرزو کمتر داشته باشید محرومیتهای شما کمتر است .

                                                                                 پلو تارک  -  یو نانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

افکار خوب معمار وآفریننده هستند   آرزو قلابی است که هر چیز را به جانب ما می تواند

بکشد .                                                                     دیل کارنگی  - آمریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خداوند وقتی می خواهد کسی را دیوانه کند  اورا به تمام آرزوهایش می رساند .

                                                                             اسکا رو ایلد - ایرلندی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آرزو کردن  چقد ر شعف انگیز است  اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت بر 

می بندد .                                                              نیچه   -  آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

   آزادی

آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است .

                                                                                               آلبر کامو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خداوند آزادی را آفرید  و انسان بندگی را .

                                                                                      آندره شینه - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تاریخ آزادی همانا تاریخ محدود کردن قدرت قوه حاکمه است .

                                                                                        ودرو  ویلسن - امریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهد  همه چیز را از دست خواهد داد .

                                                                                      سامر ست  موآم - آمریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آزادی     مذهب نوین عصر ماست .

                                                                                هانری هانیه - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آزادی معنی اش مسئولیت است  از این جهت بعضی ها از آن می ترسند .

                                                                            برنارد شاو - ایرلند ی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر ملتی که آزادی فکر او زیاد باشد  استعداد او برای ترقی بیشتر است .

                                                                                عبدالرحمن فرامرزی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اخلاق

اخلاق سرمایه است  اخلاق بهترین وعالیترین دارایی ما است .

                                                                                     ساموئل اسمایلز

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نخستین و مهم ترین عوامل نیک بختی انسانی عبارتست از خلق وخوی خود او .

                                                                                آرتور  شو پنهاور - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

شرط مهربانی تنها دل مهربام نیست  چشم وزبان هم باید مهربان باشند .

                                                                              محمد حجازی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بد اخلاق در دست دشمنی گرفتار است که هر جا رود از چنگ عقوبت او رهایی بیابد .

                                                                                      شاعر نامی ایران سعدی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اخلاق را طوفانهای روزگار تقویت می کند .

                                                                                   گو ته  -  آلمانی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اخلاق وعظمت مردان بزرگ از طرز رفتارش با کوچک معلوم می شود .

                                                                                   کار لایل - بریتا نیایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر انسان نتواند مثل عامه وتوده فکر کند  باید اقلا مثل عامه وتوده حرف بزند .

                                                                                  آنا تول فرانس - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اراده

ما فوق اراده ی ملت اراده ای  نیست .

                                                                                        علی  دشتی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

یک اراده قوی بر همه چیز غالب می آید  حتی بر زمان .

                                                                                          شاتو بریان  - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

شرایط پیروزی  داشتن یک  اراده قوی است  شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد .

                                                                                          گو ته - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

مرد  فکور  و با  اراده  برای  کلمه  غیر  ممکن  هیچ  معنایی  قائل  نیست .

                                                                                           ناپلئون بنا پارت - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

فقط  اراده  و  پشتکار  مرا  به  مقام  رسانید .

                                                                                    نا پلئون بناپارت - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

با  داشتن اراده ی قوی مالک  همه چیز هستید .

                                                                                 گو ته - آلمانی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اغلب مصائبی که از لحاظ  اجتماعی متحمل می شوید  تابع اراده ی شماست  فقط 

تصمیم بگیرید و به خود شجاعت تغییر  آن را بدهید .             

                                                                                     افلاطون - یونانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آن کس که اراده  واستقامت دارد  روی شکست را نمی بیند .

                                                                                     مو ریس متر لینگ - بلژ یکی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ازدواج

با مصلحت دیگران ازدواج  کردن در جهنم زیستن است .

                                                                                      آرتور   شو ینهاور - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ازدواج آنقدر که محتاج تدبیر است  نیازمند صراحت قول و بی پردگی گفتار است .

                                                                                  دیل کارنگی - آمریکایی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ازدواج زود  اشتباه  است وازدواج دیر اشتباهی بزرگتر .

                                                                                      حسین  بهزاد

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

پیوند عشق  حتی به مرگ گسیخته نمی شود   چه رسد به دوری .

                                                                                      ولتر - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

زناشویی در حقیقت پیوندیست که از درختی به درخت دیگر بزنند  اگر خوب گرفت هر دو بارور

می شوند واگر بد شد هر دو خشک می شوند .

                                                                                    سعید  نفیسی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

همسر خوب بهترین یاور در یک صحرا ی سنگلاخ وپر مخاطره ی زندگی است .

                                                                                 سا موئل اسمایلز

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر قدر مدت انتخاب همسر کوتاه تر باشد  میزان پشیمانی آینده بیشتر است .

                                                                               ویکتور  هوگو  - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

افراد با ایمانی که ازدواج می کنند   با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می --

 دارند .

                                                                                 حضرت   محمد (ص)

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

امید

امید وآرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر می دارد .

                                                                             ژان  ژاک روسو - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

امید قوه ایست  که بردن رنج روز را آسان می کند .

                                                                                محمد حجازی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

امید  سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم  مرد .

                                                                                محمد حجازی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

امید همان قدر در زندگی بشر اهمیت دارد که   بال برای پرندگان اهمیت دارد .

                                                                                     ویکتور هوگو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

صبر و امید  دو عامل مهم موفقیتند .

                                                                                 اکساندر دوما - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                 خدانگهدار   ۱۷/۱۲  ب- ظ           

/ 0 نظر / 6 بازدید