قبول توبه در شب ها ی قدر ...

              FN_Teacher_Pic_00141.jpg

شبهای قدر فرشتگان از آسمان فرود می آیند وبه بندگان خدا

ندا می دهند که در توبه باز است وخداوند رحیم و مهربان توبه

بندگان عاصی خود را به برکت شب های قدر قبول می کند /.

/ 0 نظر / 12 بازدید