سخنانی از خليل جبران

سخنانی از خلیل جبران

سخن ۱

بچه ی سر راهی، طفلی اســـــت که مادر، او را در میانه ی عشق و ایمان، باردار شده. و در هنگامه ی ترس و جنون مرگ، زاده است. مادر، او را در تکه پــاره های دلش پیچیده و در کنار در یتیم خانه گذاشته، سپــس با سری که زیر بار سنگین صلیبش خم شده، او را ترک کرده. آنگاه من و تو برای اینکه مــصـیـبـت او را تــــکمیل کنیم با گوشه و کنایه گفته ایم: «آه، از این رسوایی، داد از این بی آبرویی!»
***
تنها یک بار از سخن باز ماندم. وقتی مردی از من پرسید: «شما کیستید؟»
***
کسی که قلمرو بهشت را در این دنیا نمی بیند، در آن دنیا نیز نخواهد دید.
***
همین دیروز بود که خودم را ذره ای می پنداشتم که در سپـــهر زندگی بـــی هیچ ضرباهنگی تاب می خورد.
اکنون می دانم که من آن سپــــهرم. و تمامی حیــــات با اجزایی آهنگیـــــن در من در جنب و جوشند.
***
هر انسانی دو نفر است؛ یکی بیدار است در تاریکی، دیگری خواب است در روشنایی.
*****

                                                            ****
                                                         ******
                   از کتـاب
                          عاشقــانه ها
                  گزیده آثـار
               جبران خلیـــل جبران 
                به گــــــردآوری
                    پروفسور سهـــــــیل بوشروی 
             برگـــــــــــــــردان
               مسیحا بـــــــــــــــــــــــــرزگر

barflo02

سخن ۲

با انسان از خدا سخن گفتن، زیباست. ما نمیتوانیم به طور کامل ذات خدا را درک کنیم، زیـــرا ما خدا نیستیم. اما میتوانیم به شعور خود مجال دهیم تا با تجلیات مشهود خداوند رشد یابد.
                                                       ***
هنگامی کـــه عشق میورزید مگویید: «خدا در دل مـــن اســت»، بلکه بگویید: «من در دل خدا هستم».
                                                       ***
خداوند برای حقیــقت، دروازه هایی بسیار تعبیه کرده است تا به هر مؤمنی که بر آنها میکوبد خوشآمد بگوید.
                                                       ***
خطاست اگر بیندیشیم عشق حاصل مصاحبت دراز مدت و با هم بودنی مجدانه است. عشق ثمره خویشاوندی روحی است و اگـــر ایـن خویشــــاوندی در لحظه ای تحقق نیابد، در طــــول سالیان و حتی نسلها نیز تحقق نخواهد یافت.
                                                       ***
آدمیان محصول عشق را، تنها بعد از غیبت یار و تلخی صبر و تیرگی یأس درو خواهند کرد.
                                                       ***
مــردانـــی که خطاهای کوچک همسرشان را نمیبخشند، از فضــیلتهای بزرگ آنان نیز محروم میمانند.
                                                       ***
اگر میخواهید زنی را بفهمید، گاه خـــــنـــدیــدن به دهانش بنگرید؛ امــا برای ارزیابی یک مرد، سفیدی چشمانش را هنگام خشم ببینید.
                                                       ***
من برای تــمامی آنچه از طفولیت «من» مینامم، به زنان مدیونم. زنان پنجره های چشمانم را و نیز دروازه های روحم را گشودند. اگر نبودند زنانی همچون مادر، خواهر و دوست، من اکنون در میان آن کسانی خوابیده بودم که آرامش جهان را در خُر و پُف جستجو میکنند.
                                                       ***
سنجـــش شما با مقیاس خُردترین کارتان مانند آن است که بخواهند قدرت اقیانوس را از روی سستی کف آب آن برآورد کنند.
قـضـاوت کـردن دربـاه شـمـا از روی نـاکـامـیـهـاتـان، سـرزنـش کردن فصلهاست به سبب گذرا بودنشان.
                                                     *****


  جبران خلیل  جبران                                             

barflo02

سخن ۳

من آمـــــــده ام تا حرفی را بگویم و آن را خواهم گفت. اگر پیش از به زبان آوردن آن، مرگ مرا دریابد، فردا آنرا بر زبان می آورد. زیرا فردا هیچ رازی را در کتاب ابدیت پنهان نمیگذارد.
من آمده ام تا در شکوه و روشنایی عشق و زیبایی، زندگی کنم.
من اینجایم، زنده؛ مردم نمیتوانند مرا از زندگیم تبعید کنند.
اگر آنهـا چـشـمـانـم را درآورنـد مـن به نجوای عشق و نغمه های زیبایی و سرور گوش خواهم سپرد.اگر آنها بخواهند مرا از شنیدن بازدارند، من وجـد و سـرور را در نوازش نـسـیـم خـواهـم یافت که آمیخته ای است از رایحه زیبایی و حلاوت نفسهای عاشقان.
                                                       ***
هنگامی که عشق به شما اشارتی کرد، از پی اش بروید،
هر چند راهش سخت و ناهموار باشد.
هنگامی که با بالهایش شما را در بر میگیرد، تسلیمش شوید،
گر چه ممکن است تیغ نهفته در میان پرهایش مجروحتان کند.
وقتی با شما سخن میگوید باورش کنید،
گرچه مــمکن است صدایش رؤیاهاتان را پراکنده سازد، همان گونه که باد شمال باغ را بی بر میکند.
زیرا عشق همان گونه که تاج بر سرتان میگذارد، به صلیبتان میکشد.
همان گونه که شما را میپروراند، شاخ و برگتان را هرس میکند.
همان گونه که از قامتتان بالا میرود و نازکترین شاخه هاتان را که در آفـتـاب مـیـلـرزنـد نــوازش میکند، به زمین فرو میرود و ریشه هاتان را که به خاک چسبیده اند میلرزاند.
عشق، شما را همچون بافه های گندم برای خود دسته میکند.
میکوبدتان تا برهنه تان کند.
سپس غربالتان میکند تا از کاه جداتان کند.
آسیابتان میکند تا سپید شوید.
آنگاه شما را به آتش مقدس خود میسپارد تا برای ضیافت مقدس خداوند، نانی مقدس شوید.
                                                       ***
به یکدیگر عشق بورزید، اما از عشق بند مسازید:
بگذارید عشق، دریایی مواج باشد در میان سواحل روح شما...
با هم بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هریک از شما تنها باشد،
همچون سیمهای عود که تنها هستند گرچه با یک نغمه به ارتعاش در می آیند.

دلهای خود را به یکدیگر بدهید، اما نه برای نگهداشتن.
زیرا تنها دست زندگی شایسته است دلهای شما را نگهدارد.
در کنار یکدیگر بایستید، اما نه بسیار نزدیک به یکدیگر:
زیرا ستونهای معبد، جدای از هم می ایستند،
و درخت بلوط و درخت سرو در سایه هم نمیبالند.
                                                     *****

                                                                                    ****
                                                                از کتاب
                                                             عاشقانه ها 
                                                            گزیده آثـــار

                                             جبران خلیل جبران 
                                                              به گردآوری
                                     
         پروفسور سهیل بوشروی 
                                                                  برگردان
                                      مسیحا برزگــــــــــــر

barflo02

در پناه ایزد منان ...................................................................فرهنگیان پهنایی

barflo02

/ 0 نظر / 20 بازدید